Lipiec 2018

27 lipca 2018

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji „Młodzi dla środowiska.”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjatnych do udziału w otwartych konkursach plastycznych i fotograficznych. Celem głównym projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Szczegółowe informacje.

24 lipca 2018

Komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 roku zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Opolski Kurator Oświaty, jako organ nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa opolskiego, w porozumieniu z organami prowadzącymi te szkoły/placówki zobowiązany jest ustalić […]

24 lipca 2018

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie W nawiązaniu do pisma DWKI-WSPE.4015.209.2018.CZ.2 z dnia 10 lipca 2018 r. Pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie projektu Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć […]

20 lipca 2018

Nabór do nagrody za doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe – Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2018

Komisja Europejska we współpracy z grupą ekspertów „Platformy Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego”, Obessu i ETUCE ogłasza nabór do nagrody dla nauczyciela i / lub trenera kształcenia i szkolenia zawodowego, który przyczynił się do doskonałości w kształceniu i szkoleniu zawodowym poprzez jego osobisty i profesjonalny sposób interakcji z uczniami.

20 lipca 2018

Porozumienie MEN z Forum Transportu Drogowego na rzecz kształcenia kierowców

W dniu 11 lipca 2018 r.  polskie organizacje zrzeszające przewoźników w Forum Transportu Drogowego podpisały w siedzibie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej o współpracy na rzecz szkolnictwa zawodowego w zawodach związanych z transportem drogowym.

19 lipca 2018

Związek Romów w Polsce ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na stronie www.romowie.com, w zakładce STYPENDIA dostępne są regulaminy wraz z kartami zgłoszeń. Termin składania wniosków na Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego 2018. – do 28 września 2018 r.

18 lipca 2018

Ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie Załącznik nr 2 – Oświadczenie Klauzula informacyjna

16 lipca 2018

Uczniowie z PSP w Szybowicach nagrodzeni za wiedzę o ubezpieczeniach

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Szybowicach wzięli udział w ogólnopolskim programie „Projekt z ZUS”, którego celem było uświadomienie im, dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie 32 składek. Podsumowaniem projektu był udział w konkursie – uczniowie z Szybowic wykonali pracę plastyczną oraz 2 prezentacje […]