4 października 2018

Agitacja polityczna w szkołach jest zabroniona.

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa opolskiego oraz rodzice,

 

Opolski Kurator Oświaty przypomina, iż zgodnie z art. 108 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów. Z zakazu agitacji wyborczej wobec uczniów na terenie szkół wypływa również zakaz umieszczania materiałów wyborczych na ogrodzeniach budynków szkolnych (np. parkanach, płotach). Złamanie tego zakazu warunkowego zagrożone jest sankcją karną przewidzianą w art. 494 § 2 Kodeksu Wyborczego.

Ponadto wskazuję, iż zgodnie z § 3 przytoczonego artykułu za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegającej na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów.

Należy także pamiętać, iż w myśl art. 86 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Natomiast w myśl ust. 2 cytowanego artykułu podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.