7 grudnia 2018

Badania TIMSS 2019

Instytut Badań Edukacyjnych działając na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przystąpił do realizacji badania TIMSS 2019. Jest to międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych prowadzone co 4 lata i obejmujące  uczniów klasy czwartej. TIMSS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w kilkudziesięciu krajach, także w Polsce.

Udział w badaniu TIMSS jest dla uczniów oraz szkół dobrowolny i anonimowy (udział uczniów wymaga zgody rodziców). Upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki badania na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, miejscowości i regionów). Wyniki badania mogą jednak stanowić cenne źródło informacji, gdyż pozwalają na dokonanie zobiektywizowanej oceny efektywności nauczania badanych przedmiotów na pierwszym etapie edukacji w Polsce na tle innych państw. W celu uzyskania reprezentatywnych wyników, zgodnie ze standardami badania TIMSS dopuszcza się jedynie niewielką skalę odmów szkół i uczniów. Przekroczenie wyznaczonego limitu powoduje wyłączenie kraju z bazy porównań międzynarodowych.

Informacje o programie znajdują się na stronach Instytutu oraz IEA.