Kategoria: Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego

9 stycznia 2020

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY AKREDYTACYJNEJ W 2020 ROKU WNOSZONEJ PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE AKREDYTACJI NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PROWADZONE W FORMIE POZASZKOLNEJ

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym […]

30 grudnia 2016

Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2019 r., poz. 1692). obowiązuje od 5 września 2019 r.       Wysokość opłaty z dniem 01.01.2017 r. wynosi 993 zł. Nr konta bankowego: NBP o/o w Opolu 51 1010 1401 0017 7513 9120 0000 […]