Kategoria: Młodociani pracownicy

Informacje dotyczące kształcenia młodocianych pracowników.

7 lipca 2020

Terminarze turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2020/2021 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze).

  1. Regulamin praw i obowiązków ucznia realizującego kształcenie zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
  2. Skierowanie na turnus
  3. Karta informacyjna i oświadczenie dla Rodzica
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  5. Regulamin internatu
  6. Ankieta Covid
  7. Terminarz turnusów dla klas II i III (doc)
  8. Terminarz turnusów:  http://www.zsipkz.zgora.pl/turnusy-zawodowe/terminarz.html
3 lipca 2020

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim

W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…)
pkt 15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;”, zwracam się z prośbą o wypełnienie do dnia 21 sierpnia 2020 r. w formie elektronicznej (link oraz hasło przekazane zostały do szkół w wiadomości e- mail z dnia 19 sierpnia 2019 r.) formularza elektronicznego dotyczącego zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w zawodach w klasach I branżowych szkół I stopnia.

Aplikacja znajduje się pod adresem https://siko.kuratorium.opole.pl/zapotrzturnus/ .

14 kwietnia 2020

Terminarze turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2019/2020

Ostatnia aktualizacja 03 grudnia 2019 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu aktualizacja 03 grudnia 2019 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Głubczycach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku aktualizacja 03 grudnia 2019 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Nysie aktualizacja aktualizacja 14 kwietnia 2020 r.

WZDZ w Opolu

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

3 kwietnia 2020

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

Z  dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).

Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

13 marca 2020

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

4 lutego 2020

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim

W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…)
pkt 15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;”, zwracam się z prośbą o wypełnienie do dnia 28 lutego 2020 r. w formie elektronicznej (link oraz hasło przekazane zostały do szkół w wiadomości e- mail z dnia 19 sierpnia 2019 r.) formularza elektronicznego dotyczącego zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w zawodach w klasach II i III BS pierwszego stopnia z uwzględnieniem poprzedniego miejsca odbywania turnusu dokształcania w klasie programowo niższej.

Aplikacja znajduje się pod adresem https://siko.kuratorium.opole.pl/zapotrzturnus/ .

7 stycznia 2020

Terminarze turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2019/2020 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze).

1. Skierowanie na turnus

2. Oświadczenie dla rodziców

3. Karta informacyjna

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5. Regulamin internatu

6. Terminarz turnusów:  http://www.zsipkz.zgora.pl/turnusy-zawodowe/terminarz.html

19 sierpnia 2019

Informacja dotycząca organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w kl. I

Dyrektorzy szkół branżowych woj. opolskiego
W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 t.j. ) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…)
pkt 15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;”, zwracam się z prośbą o wypełnienie do dnia 30 sierpnia 2019 r. w formie elektronicznej (link oraz hasło przekazane zostanie do szkół w wiadomości e- mail) formularza elektronicznego dotyczącego zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w zawodach w klasach I BS pierwszego stopnia.

(więcej…)