„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...


Komunikat nr 2 w sprawie wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 30 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Wobec licznych pytań dotyczących wykazywania wynagrodzeń nauczycieli w systemie informacji oświatowej wg stanu na 31 marca 2017 r. uprzejmie wyjaśniamy (w uzupełnieniu do poprzedniego komunikatu na ten temat):
Szkoły i placówki systemu oświaty zobowiązane są do wykazania wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.2017.630). Dotyczy to zarówno kolumny „w miesiącu sprawozdawczym”, jak i kolumn „wypłacone od początku roku kalendarzowego” oraz „wypłacone od początku roku szkolnego”, we wszystkich składnikach występujących w tych kolumnach.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 29 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.2017.630) które weszło już w życie, w systemie informacji oświatowej  powinny być wykazane wynagrodzenia przysługujące nauczycielom zgodnie z tą regulacją.

Instrukcja wprowadzania i przekazywania danych do systemu informacji oświatowej (stare SIO) wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Instrukcja wprowadzania i przekazywania danych do systemu informacji oświatowej (stare SIO) wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

pdf Instrukcja merytoryczna SIO - spis na dzień 31 marca 2017 r. (PDF 857 KB)

pdf Instrukcja techniczna SIO - spis na dzień 31 marca 2017 r. (PDF 4,4 MB)

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2017 r.

 

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

5 kwietnia 2017 r.

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

20 kwietnia 2017 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

2 maja 2017 r.

 

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Aktualna wersja programu - 3.22

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Aktualną wersję programu - 3.22 można pobrać ze strony cie.men.gov.pl .

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej


Uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący sześciolatków, którzy rozpoczęli naukę w kl. I szkoły podstawowej we wrześniu 2015 r.

Drukuj
Opublikowano: 09 września 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Uczniów urodzonych w roku 2009, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę w klasie I szkoły podstawowej i którzy na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r ., kontynuują naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, nie należy traktować jako uczniów powtarzających klasę. Uczniowie ci nie powinni zatem być wykazywani w tabeli U1. Uczniowie w bieżącym roku szkolnym wg klas – informacje uzupełniające. W kolumnie 1 tej tabeli powinni być natomiast wykazani ci uczniowie klasy I, którzy nie otrzymali promocji do klasy II.
Uczniowie urodzeni w roku 2009, kontynuujący naukę w klasie I powinni natomiast zostać wykazani w tabeli U2. Uczniowie na koniec poprzedniego roku szkolnego wg klas - informacje uzupełniające, w kol. 3. W kolumnie tej powinni zostać wykazani także uczniowie klasy I, którzy nie otrzymali promocji (powtarzają klasę).

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016 r.

Drukuj
Opublikowano: 19 sierpnia 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji

5 października 2016 r.

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych

odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego

13 października 2016 r.

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

19 października 2016 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

28 października 2016 r.

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Terminarz zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 957, z późn. zm.).

 

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2016 r.

Drukuj
Opublikowano: 19 sierpnia 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

14 września 2016 r.

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

22 września 2016 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

29 września 2016 r.

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej wrzesień 2016

Drukuj
Opublikowano: 19 sierpnia 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej,

uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO".

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2016 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji tzw. "starego SIO" oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowego SIO".

Jednocześnie informujemy, że Jednostki Samorządu Terytorialnego przesyłają scalone bazy danych (pliki exp) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Podkategorie

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014