„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...

 

02 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy

Szczegóły...

Przekazywania danych do nowego SIO

Drukuj
Opublikowano: 21 grudnia 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

W związku z zakończeniem roku kalendarzowego należy przekazać informacje wykazywane w module „Dane zbiorcze”:

Do 7 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy:

 • Dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi,
 • W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia,
 • W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministrów: dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych przypadającego na 1 etat.

  Czytaj więcej...

Przekazywanie danych identyfikacyjnych i dziedzinowych uczniów

Drukuj
Opublikowano: 19 stycznia 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 października 2014 r. uprzejmie przypominamy, że od 13 stycznia br. do 13 lutego br. będzie prowadzona weryfikacja stopnia zapełnienia bazy danych SIO w zakresie danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów.

Czytaj więcej...

Przekazywanie danych dotyczących wyposażenia szkół i placówek oświatowych

Drukuj
Opublikowano: 29 grudnia 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 października br. uprzejmie przypominamy, że od 22 grudnia będziemy weryfikować stopień przesłania do bazy danych SIO danych dotyczących wyposażenia szkół i placówek. Dane te należy przekazać do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia. Oznacza to, że w tym roku szklonym (2014/2015) przekazujecie Państwo dane do 10 stycznia 2015 r., wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej...

Ankieta w strefie dla zalogowanych - System Informacji Oświatowej

Drukuj
Opublikowano: 28 kwietnia 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

w „Strefie dla zalogowanych” Systemu Informacji Oświatowej udostępniamy do wypełnienia wszystkim szkołom ankietę, której wyniki pozwolą na poznanie parametrów łącz umożliwiających dostęp  do sieci Internet, oraz danych dotyczących infrastruktury sieciowej dostępnej w szkołach.

W celu zebrania pełnych danych dotyczących dostępności szkół do sieci Internet bardzo ważne jest, aby każda szkoła wypełniła udostępnioną ankietę.

Wypełnienie ankiety nie powinno zając więcej niż 10 minut.

Dziękujemy za potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej i pilnej.

Udostępnienie portalu "Strefa dla zalogowanych"

Drukuj
Opublikowano: 09 stycznia 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że ze zostały udostępniony Państwu portal „Strefa dla zalogowanych" pod adresem https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/. Na stronę można wejść również korzystając z przycisku „strefa dla zalogowanych" znajdującym się w menu górnym na stronie głównej zmodernizowanego systemu informacji oświatowej. Logowanie do strefy następuje poprzez użycie loginu i hasła, które są używane do zalogowania się do aplikacji zmodernizowanego SIO.

Czytaj więcej...

Praca na wielu bazach danych

Drukuj
Opublikowano: 07 października 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Została udostępniona aplikacja użytkowania modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej. Aplikacja zawiera nową funkcję: Praca na wielu bazach danych

W załączeniu: Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO – Praca na wielu bazach danych.

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego SIO - Przekazywanie danych związanych z zatrudnieniem nauczycieli

Drukuj
Opublikowano: 10 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Komentarz zawiera wytyczne dotyczące danych jakie należy wprowadzać w poszczególnych sekcjach modułu Nauczyciel:

    Zatrudnienie:

  • Podstawa prawna świadczenia pracy
  • Miejsce nawiązania stosunku pracy
  • Początek obowiązywania umowy
  • Tygodniowy wymiar zajęć
  • Godziny ponadwymiarowe
  • Zwiększony wymiar zajęć

 

Nieobecności
Awans
Obowiązki

Weryfikacja danych w zbiorze PESEL

Drukuj
Opublikowano: 04 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

W związku z licznymi zgłoszeniami problemów przy weryfikacji danych w zbiorze PESEL, w celu zdiagnozowania przyczyn wspomnianych problemów, została przeprowadzona analiza całego procesu weryfikacji.

Czytaj więcej...

Udostępnienie funkcja: reset hasła

Drukuj
Opublikowano: 04 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

W związku z licznymi zgłoszeniami problemów związanymi z logowaniem do aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej udostępniona została funkcja resetu hasła.

W celu poprawnej zmiany hasła należy zapoznać się z instrukcją opublikowaną w zakładce Dyrektorzy i organy prowadzące>System Inforamcji Oświatowej>Nowe SIO>Instrukcje użytkownika

Nowa wersja aplikacji użytkowania modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Drukuj
Opublikowano: 04 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

W dniu 28 czerwca 2013 r. została udostępniona nowa wersja aplikacji użytkowania modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014