29 czerwca 2018

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa opolskiego

W kwietniu 2019 roku uczniowie klas 8 szkół podstawowych (obecni uczniowie klas 7) po raz pierwszy przystąpią do nowego egzaminu – egzaminu ósmoklasisty. Będzie on miał formę pisemną. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎Podczas egzaminu sprawdzany będzie stopień opanowania wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Przystąpią do niego:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej,
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie można go nie zdać, ponieważ nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Natomiast uzyskane wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

W okresie przejściowym, czyli w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 ósmoklasista przystąpi do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego.

Docelowo (od roku 2022) będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.

Przystępując do egzaminu z języka obcego nowożytnego ósmoklasista będzie mógł wybierać spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Wybór jednak dotyczyć będzie języka, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego trwający 120 minut,
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki trwający 100 minut,
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy potrwa po 90 minut.

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępnione są informatory zawierające przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz odniesieniami do wymagań podstawy programowej. Dostępne są także przykładowe arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych możliwych do wyboru w roku szkolnym 2018/2019.

Arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty ukażą się w grudniu 2018 r.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne na stronie internetowej CKE  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r., poz. 1512)