16 października 2018

IX posiedzenie Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Poczdamie.

Opolski Kurator Oświaty Michał Siek w dniach 15 i 16 października 2018 r. uczestniczy w IX posiedzeniu Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Poczdamie.

W posiedzeniu Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej udział wezmą między innymi: Sekretarz Stanu S. Freiberg z Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Schwerin, oraz Pan Jan Badowski Zastępca Dyrektora, Departamentu Współpracy Międzynarodowej, w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Tematem przewodnim obecnego posiedzenia Komitetu jest cyfryzacja w edukacji.

W trakcie posiedzenia zostaną poruszane zagadnienia:

– strona niemiecka:
Przykład dobrych praktyk w zakresie nauczania języka polskiego w Niemczech
„Cyfryzacja w edukacji – przegląd z niemieckiej perspektywy”, prof. C. Meinel, Instytut Hasso Plattnera, Poczdam,
„Transfer z badań naukowych do praktyki na przykładzie zastosowania mediów cyfrowych“, dr K. Oechslein, Państwowy Instytut Jakości Szkolnictwa i Badań nad Edukacją, Monachium,

– strona polska:
Działania na rzecz cyfryzacji edukacji w polskim systemie oświaty, Pan Tomasz Kulasa Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W grupach roboczych dyskusja prowadzona będzie w następujących obszarach

GR 1: Kształcenie ogólne

– strona niemiecka:
„Federalizm a edukacja w cyfrowym świecie: niemiecki punkt widzenia“, dr M. Kaden, Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Brandenburgii, Poczdam,
„Przyszłość nauki przedmiotów MINT (matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych, techniki)” T. Schmitt, Fundacja Deutsche Telekom Stiftung, Bonn,

– strona polska:
Wspieranie kompetencji cyfrowych oraz kreatywności i innowacyjności uczniów, M. Szybalska i T. Kulasa, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Wspieranie nauczania i uczenia się przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, M. Szybalska i T. Kulasa, Ministerstwo Edukacji Narodowej

GR 2: Kształcenie zawodowe

– strona niemiecka:
„Zmiany świata pracy i związane z tym konsekwencje dla kształcenia w szkole zawodowej na przykładzie Kolegium Zawodowego Siegen” S. Pudenz, Ministerstwo Szkolnictwa i Edukacji Nadrenii Północnej-Westfalii, Düsseldorf, S. Weidmann, Techniczne Kolegium Zawodowe Powiatu Siegen-Witt-Genstein, Siegen

– strona polska:
„E-zasoby do kształcenia zawodowego”, B. Mayer-Gawron, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
„Bilans umów partnerskich i mobilności uczniów polsko – niemieckiego konsorcjum szkół kształcenia zawodowego, realizowanych w latach 2015 – 2018 w ramach projektów programu Erasmus+”, J. Kamiński, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, Wrocław.

GR 3: Szkolnictwo wyższe

– strona niemiecka:
„Współpraca polsko-niemiecka w zakresie transferu technologii w gospodarce cyfrowej” – Wspólny nabór projektów badawczych ogłoszony przez MNiSW i BMBF w zakresie „Cyfryzacji gospodarki zdrowotnej”, Gabriele Hermani, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
Prezentacja dwóch/trzech dalszych konkretnych projektów implementacji cyfryzacji w szkolnictwie wyższym; prowadzimy obecnie uzgodnienia (na poziomie krajów związkowych, inicjatywy uczelni i projekt międzylandowy KMK „Edukacja w cyfrowym świecie – cyfryzacja w szkolnictwie wyższym“)
– strona polska:
Przedstawienie założeń ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 3 lipca 2018 r., A. Mierzyńska, Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa,
Przedstawienie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jako nowej instytucji w polskim krajobrazie szkolnictwa wyższego, Agata Bader, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

dav
dig
dav
dav