11 stycznia 2019

Konferencja pn. ,, Rynek pracy wyzwaniem, szkolnictwo zawodowe szansą”

9 stycznia 2019 r. Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek wziął udział w konferencji pn. ,, Rynek pracy wyzwaniem, szkolnictwo zawodowe szansą”, której organizatorami byli: Danuta Trzaskawska – Dyrektor ZS CKP w Grodkowie i Beata Sobów – Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodkowie oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu oraz Izba Rzemieślnicza w Opolu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek, Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła, Starosta Powiatu Brzeskiego -Jacek Monkiewicz i Burmistrz Grodkowa – Marek Antoniewicz.

Konferencja adresowana była do władz samorządowych i oświatowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedsiębiorców, dyrektorów szkół ponadpodstawowych  i podstawowych, doradców zawodowych, rodziców i uczniów oraz nauczycieli zainteresowanych problematyka kształcenia zawodowego.
Celem konferencji było m.in.:
– przedstawienie potrzeb, oczekiwań oraz problemów lokalnego rynku pracy,
– dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy,
– zainicjowanie systemowej współpracy pomiędzy władzami poszczególnych szczebli samorządu,   przedsiębiorcami i placówkami oświatowymi w działaniach na rzecz szkolnictwa zawodowego dostosowanego do rynku pracy oraz przeciwdziałania bezrobociu i wyludniania się małych miejscowości,
– uświadomienie roli doradców zawodowych w diagnozowaniu predyspozycji zawodowych uczniów, pomocy w wyborze dalszych kierunków kształcenia oraz planowania ścieżki kariery zawodowej,
– przedstawienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie dla uczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych,
– przedstawienie oferty projektu Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji ,, Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy”,
– przedstawienie działań Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki na rzecz wsparcia przedsiębiorczości.