13 kwietnia 2018

Konkurs – Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II

Informuję, że w dniu 5 marca 2018 r. Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej  ogłosił   konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla określonych branż, opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziem ich weryfikacji oraz pilotaż wypracowanych rozwiązań.

Jedno z założeń przedmiotowego konkursu wymaga, aby realizatorzy projektów nawiązali współpracę z CKZiU oraz CKP. Współpraca ta ma dotyczyć wszystkich zawodów z branży, której dotyczy dany projekt.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być:

  • przedsiębiorcy lub pracodawcy,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER,
  • samorząd gospodarczy i zawodowy,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe,
  • organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych właściwe dla branż.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie:
https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/przygotowanie-rozwiazan-w-zakresie-angazowania-pracodawcow-w-organizacje-praktycznej-nauki-zawodu-pnz-ii/

W przypadku dalszych pytań w zakresie konkursu kontakt na adres konkurs.pnz@men.gov.pl lub bezpośrednio z opiekunem konkursu, Panem Pawłem Padzikiem pod numerem tel.: 22 34 74 619.