11 maja 2018

Nowe SIO. Uruchomienie możliwości wykazywania danych o miejscu zamieszkania ucznia.

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 pkt 1, art. 14 pkt 1 oraz art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.), w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, w danych dziedzinowych ucznia gromadzone są dane o miejscu zamieszkania ucznia, z wyjątkiem uczniów szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. W związku z uruchomieniem możliwości wykazywania danych o miejscu zamieszkania ucznia, uprzejmie prosimy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych w nowym SIO. W tym celu, należy w podglądzie szczegółów wybranego ucznia, w zakładce DANE IDENT. pod pozycją Dane adresowe kliknąć przycisk DODAJ, a następnie w otwartym okienku wybrać miejsce zamieszkania danego ucznia.

Jednocześnie, przypominamy o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w nowym SIO. W Ministerstwie Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznym Edukacji trwają prace nad weryfikacją kompletności danych wprowadzonych do nowego SIO. Porównywana jest m.in. liczba zarejestrowanych i przypisanych do odpowiednich oddziałów uczniów w nowym SIO z danymi wykazanymi w starym SIO według stanu na dzień 30 września 2017 roku, w zakresie liczby uczniów przyjętych do wyliczenia subwencji oświatowej. Porównanie to odbywa się według aktualnie obowiązującego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.  W związku z tym, uprzejmie prosimy, aby niezwłocznie zarejestrowali Państwo w nowym SIO wszystkich uczniów oraz przypisali ich do odpowiednich oddziałów na bieżący rok szkolny 2017/2018.

Ponadto uprzejmie przypominamy, że dane z nowego SIO są także pozyskiwane w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji tych świadczeń rodzinnych. Dlatego też, niezmiernie istotne jest, aby wszyscy uczniowie w Państwa szkołach byli zarejestrowani oraz przypisani do odpowiednich oddziałów w nowym SIO.

Jednocześnie informujemy, że w Strefie dla zalogowanych dostępne są codziennie aktualizowane raporty z nowego SIO, które prezentują liczbę uczniów według oddziałów i klas. Mogą być one pomocne przy analizie kompletności danych. Warto również nadmienić, że na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/ znajdują się aktualne instrukcje merytoryczne i techniczne oraz filmy instruktażowe pomocne w wykazywaniu danych w nowym SIO.