11 czerwca 2019

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.

OSE  to  dedykowana  sieć  łączącą wszystkie  szkoły  w  Polsce,  która  zapewni  dostęp  do  szybkiego  internetu,  usług  i  treści edukacyjnych  oraz  bezpieczeństwo  sieci.

Od  dnia  umieszczenia  w  harmonogramie (dostępnym  na  stronie  https://ose.gov.pl/lista-szkol  i  systematycznie  aktualizowanym), szkoły mogą zgłaszać chęć skorzystania z rządowego programu bezpłatnego dostępu do internetu.

Na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej szkoły otrzymały  możliwość  skorzystania  z  bezpłatnego  dostępu  do  szerokopasmowego internetu  oraz  usług  bezpieczeństwa  teleinformatycznego.  Rolę  Operatora  OSE powierzono Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowemu Instytutowi Badawczemu,  mającemu  wieloletnie  doświadczenie  we  wdrażaniu  rozwiązań telekomunikacyjnych dla edukacji.

 

Co gwarantuje OSE?

Operator  OSE  zapewnia  szkołom  usługę  dostępu  do  szerokopasmowego  Internetu o symetrycznej  przepustowości  100  Mb/s,  usługi  bezpieczeństwa  teleinformatycznego obejmujące  ochronę  przed  szkodliwym  oprogramowaniem,  monitorowanie  zagrożeń i bezpieczeństwa  sieciowego,  w  tym  wsparcie  szkół  w  podejmowaniu  działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich  prawidłowego  rozwoju,  oraz  usługi  ułatwiające  użytkownikom  OSE  dostęp  do technologii cyfrowych. Usługi te są świadczone nieodpłatnie.

 

Co musi zrobić szkoła, żeby dołączyć do OSE?

  1. Wypełnić elektroniczny  formularz  zgłoszeniowy  oraz  uzyskać  zgodę  Organu Prowadzącego  Szkołę  (formularz  dostępny  jest  na  stronie  https://ose.gov.pl/lista-szkol ).
  2. Wypełnić i odesłać Ankietę Techniczną w formie elektronicznej (poprzez portal „Moje OSE” dostępny na stronie https://moje.ose.gov.pl/login ).
  3. Przystąpić do podpisania umowy OSE (także poprzez portal „Moje OSE”). Aby przystąpić  do  programu  Ogólnopolskiej  Sieci  Edukacyjnej,  szkoły  potrzebują  zgody Organu Prowadzącego Szkołę.

 

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  27  października  2017  r.  o  Ogólnopolskiej  Sieci  Edukacyjnej w przypadku niedokonania zgłoszenia przez szkołę, Organ Prowadzący Szkołę najpóźniej z dniem 1 stycznia 2021 r. będzie zobligowany do samodzielnego zapewnienia tej szkole internetu spełniającego parametry bezpieczeństwa i przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s – tj. standardu zapewnianego bezpłatnie przez OSE.

 

Strona interentowa OSE