5 kwietnia 2019

Podsumowanie projektu patriotycznego „Żołnierz Wyklęty Hieronim Bednarski i Krajowa Armia Podziemna”.

W dniu 29 marca 2019 r. Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty uczestniczył w podsumowaniu projektu patriotycznego „Żołnierz Wyklęty Hieronim Bednarski i Krajowa Armia Podziemna” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Szybowicach. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz i instytucji samorządowych Ziemi Prudnickiej, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu dr Andrzej Koziar oraz […]

5 kwietnia 2019

Zgłoszenia do pracy w zespołach nadzorujących i egzaminacyjnych w 2019 r.

Szanowni Państwo Rozmowy ze związkami zawodowymi trwają i mam nadzieję, że tegoroczne egzaminy zostaną tak jak co roku przeprowadzone zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas egzaminów. Jednakże w trosce o prawidłowe zabezpieczenie przebiegu egzaminów, gdyby zaistniała konieczność uzupełnienia składów zespołów nadzorujących, zwracam się z prośbą do wszystkich osób, które spełniają wymagania określone w §1 pkt 1 […]

3 kwietnia 2019

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane

Tablica Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie edukacyjnym, zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe oraz wprowadzenie języka łacińskiego i kultury antycznej do katalogu przedmiotów do wyboru w 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum – to główne zmiany w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania […]

3 kwietnia 2019

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Opolu

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy w sprawie składania wniosków i wydawania opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy  oraz zgodnie z  ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz […]

2 kwietnia 2019

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane.

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół. W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może […]

2 kwietnia 2019

Konkurs na kolaż fotograficzny w ramach programu „Pomyśl zanim spróbujesz”.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa opolskiego.   Zapraszamy uczniów z Państwa szkół do udziału w konkursie na kolaż fotograficzny o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa opolskiego, a głównym celem jest wykonanie kolażu fotograficznego  w ramach pilotażowego programu dotyczącego profilaktyki […]

1 kwietnia 2019

Aktualizacja danych dotyczących funkcjonowania szkół/placówek w związku z zapowiedzią akcji strajkowej.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego   Opolski Kurator Oświaty, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zwraca się z prośbą o przekazanie aktualnych danych dotyczących funkcjonowania Państwa placówek oraz stanu przygotowań do egzaminów zewnętrznych w kontekście przeprowadzonych referendów strajkowych. Prosimy, aby załączoną tabelę wypełniły tylko te przedszkola, szkoły i placówki, w których […]