15 kwietnia 2019

Program Edukacja – program Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Operatorem programu jest Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej.

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Lichtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji.

Działania programowe mają za zadanie wzmocnienie potencjału ludzkiego oraz poszerzenie wiedzy
w Polsce.

Priorytetowe obszary tematyczne:

 • edukacja włączająca,
 • zarządzanie w edukacji,
 • jakość kształcenia,
 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania, współpracy instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
 • poradnictwo zawodowe,
 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi – „child welfare education”.

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

I Profesjonalny rozwój kadry

 1. wizyty studyjne
 2. intensywne szkolenia dla polskiej kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez ekspertów z Państw-Darczyńców.

II Mobilność w szkolnictwie wyższym

 1. dla studentów – wymiany oraz praktyki
 2. dla kadry w kraju zapraszającym – prowadzenie zajęć oraz uczestnictwo w różnych formach doskonalenia.

III Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe

 1. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia w tym programów nauczania, wypracowanie nowych metod nauczania bądź nowych narzędzi,
 2. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizację wspólnych inicjatyw z parterami z Państw-Darczyńców,
 3. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego oraz kształcenia ustawicznego

IV Współpraca instytucjonalna – działania analogiczne do wymienionych dla komponentu III, przy czym, dla ostatniego z nich, kwalifikowalna może być strategia rozwoju systemu edukacyjnego.

Aplikować do programu mogą m.in.:

 • szkoły (podstawowe, licea, zawodowe/branżowe, technika, szkoły wyższe),
 • instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych, min. ośrodki  doskonalenia nauczycieli, izby rzemieślnicze, centra kształcenia praktycznego i ustawicznego,
 • instytucje prowadzące edukacje dorosłych, min. Stowarzyszenia i fundacje aktywne w obszarze edukacji dorosłych,
 • placówki wspierające rozwój dorosłych, np. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, zakłady penitencjarne,
 • organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, np. samorządy lokalne, ministerstwa, placówki kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • W celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu możliwe jest również odbycie wizyty przygotowawczej przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych
  w instytucjach z Państw-Darczyńców (Islandia, Lichtenstein, Norwegia). W ramach współpracy bilateralnej organizowane  będą także seminaria kontaktowe.Uruchomienie pierwszego naboru w ramach Programu Edukacja obejmujące wszystkie ww. komponenty, na które przydzielone zostanie prawie 7,2 min. EUR dofinansowania planowane jest do końca kwietnia br. Końcowa data składnia wniosków planowana jest na koniec czerwca.Szczegółowe informacje  można uzyskać kontaktując się z pracownikami Zespołu Programu Edukacja pod nr tel. 22 46 31 650, e-mail: edukacja.eog@frse.org.pl, strona internetowa projektu:www.education.org.pl