18 maja 2018

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w województwie opolskim w 2018 r.

W związku z podpisaniem 14 maja 2018 r. umów na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2018 r. informujemy o zasadach realizacji programu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych przedstawiamy zasady realizacji zadań:
1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek:
Stosowny dokument potwierdzający konsultacje z rodzicami i uczniami datowany pomiędzy 16.02.2018 r., a datą wystawienia faktury za zakupy książek.
2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące:
a) planowanie zakupów książek :
Szkoły konsultują planowane zakupy książek z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Opolu lub jej filiami (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork i Nysa) lub wybraną biblioteką publiczną – szkoła przesyła do ww. bibliotek listę książek planowanych do zakupu (listy książek wraz z danymi szkoły w formie tradycyjnej lub pocztą elektroniczną i otrzymuje potwierdzenie i informację zwrotną).
W przypadku konsultacji z PBW listy należy wysłać na adres e-mail: k.hermasz@pedagogiczna.pl lub a.kisala@pedagogiczna.pl

b) Wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo:
Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów (z wyłączeniem lekcji bibliotecznych). Informację o planowanych działaniach organ prowadzący szkołę lub organizator wydarzenia (szkoła) przekazuje do PBW w Opolu (tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: k.hermasz@pedagogiczna.pl lub a.kisala@pedagogiczna.pl,

wg. poniższego wzoru) – minimum na 1 tydzień przed realizacją.

Lp. Organizator Miejscowość Gmina Temat Imprezy Data i godzina Odbiorcy

(np. uczniowie, rodzice, mieszkańcy itp.)

1.
2.

Na zaproszenie organizatora w wydarzeniu w charakterze obserwatora mogą uczestniczyć przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
PBW w Opolu na bieżąco będzie publikować na stronie internetowej www.pedagogiczna.pl informacje o imprezach promujących czytelnictwo w województwie opolskim.
Szkoły będą upubliczniać informacje o imprezach promujących czytelnictwo, organizowanych przez PBW w Opolu oraz wybrane biblioteki publiczne (min. 1 biblioteka).
3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów:  Odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły oraz informacja o wydarzeniu na www.pedagogiczna.pl
4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami:

Odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły.
5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej – zgodnie z zasadami organizacji projektu edukacyjnego. (Dla klas równoległych może to być tematycznie ten sam projekt, lecz musi być zrealizowany w innych terminach, osobno dla każdej klasy).
W związku z zapytaniami dotyczącymi terminu realizacji projektu edukacyjnego informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN nie ma konieczności zakończenia projektu do 31.12.2018 r. Należy przyjąć zasadę, że rozpoczęcie realizacji projektu w danym oddziale oznacza spełnienie wymagań określonych w §3 rozporządzenia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Biorąc pod uwagę cykl realizacji projektu, w tym czas jego realizacji, np. kilka miesięcy, może się zdarzyć, że realizacja projektu zakończy się już w kolejnym roku kalendarzowym.
6. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich. Dowodem realizacji tego wymagania jest zrealizowanie takich działań w okresie ferii letnich 2018 lub planowanie podjęcia takich działań w okresie ferii zimowych roku szkolnego 2018/2019.
7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek – (dotyczy zarówno publikacji dla osób niepełnosprawnych jak i o niepełnosprawności).
8. Rozliczenie środków otrzymanych przez organ oraz sprawozdanie z realizacji programu – sporządzone i dostarczone do 15 stycznia 2019 r. na adres Kuratorium Oświaty w Opolu.

1) Rozliczenie środków otrzymanych przez Organ:

a) do zestawienia dowodów poniesienia wydatków należy dołączyć kserokopie rachunków, faktur z  wykonania zadania oraz potwierdzeń ich uregulowania,
b) w zestawieniu dowodów poniesienia wydatków należy przedstawić wydatki
na realizację zadania z podziałem na wydatki poniesione w ramach wnioskowanej dotacji i wydatki w ramach wkładu własnego, osobno dla każdej ze szkół lub bibliotek pedagogicznych,

2) Sprawozdanie z realizacji programu powinno zawierać:

a) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w § 3 ust. 1 lub 3 rozporządzenia;
b) wnioski z realizacji programu.
9. Realizacja programu będzie monitorowana zarówno w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu (sprawozdania). Monitorowanie może obejmować m.in. następujące zagadnienia:
a) liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu,
b) liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł z nowo zakupionych książek,
c) ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym,
d) ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym.
10. Organy prowadzące szkoły, które otrzymały dotację, podają do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.
Fakt zrealizowania poszczególnych zadań określonych w rozporządzeniu w odniesieniu do bibliotek potwierdza organ prowadzący w stosownym sprawozdaniu. Druki ubiegłorocznych sprawozdań do wypełnienia zostały opublikowane we wcześniejszych wiadomościach dotyczących programu. Druki sprawozdań do wypełnienia w bieżącej edycji programu mogą się nieznacznie różnić od dotychczasowych. Właściwe zostaną opublikowane w stosownym czasie.
Pytania i szczegółowe informacje p. Robert Gwóźdź tel. 774524361