5 marca 2018

Rekrutacja na trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego – przedłużenie terminu rekrutacji do 22 marca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że jest jeszcze możliwość złożenia  do dnia 22 marca 2018 roku do godziny 15.00 dokumentów kandydatów na szkolenie do pełnienia roli trenera – koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 (projekt pozakonkursowy).

Obowiązują te same zasady rekrutacji, które zostały zwarte w komunikacie  z dnia 12.02.2018 r., powtórzonym w dniu 15.02.2018 r. 

Dodatkowe informacje o warunkach rekrutacji.

Uwaga!
Zmianie uległ warunek „zatrudnienia i zamieszkania w tym samym powiecie” na warunek „zatrudnienia lub/i zamieszkania w danym powiecie”, w którym kandydat będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.

Udział w projekcie polega na odbyciu trzydniowego szkolenia w mieście wojewódzkim i kończy się z dniem zakończenia projektu tj. 30 czerwca 2018 r. Planowany termin i miejsce szkolenia dla województwa opolskiego – 17-19 kwiecień w Opolu.