12 lutego 2018

Rekrutacja na trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego”. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).

Trenerzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Zakłada się, że osoby pełniące funkcję koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego (doradców-konsultantów) będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych zmian związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku w mieście wojewódzkim.

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisze z każdym z trenerów „Deklarację współpracy”. Współpraca będzie obejmowała nieodpłatne działania na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie działań objętych projektem.

UWAGA!
Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora. Warunek udziału w szkoleniu – każdy z uczestników szkolenia otrzyma oświadczenie uczestnika projektu i będzie proszony o jego wypełnienie i podpisanie przed rozpoczęciem szkolenia.

Szczegółowe informacje zawiera Ogłoszenie oraz Wymagania wobec kandydatów, Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja o współpracy, Oświadczenie uczestnika projektu. Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi dokumentami. Osoby zainteresowane pełnieniem roli trenera-koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego proszone są o dokładne zapoznanie się z załączonym materiałem i dostarczenie kompletu dokumentów, zgodnych z warunkami określonymi w treści ogłoszenia ORE w tej sprawie, osobiście do Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. na adres  Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie –   trener.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 28 lutego 2018 r.

Poniżej znajdą Państwo treść ogłoszenia ORE w sprawie rekrutacji koordynatorów oraz wzory niezbędnych załączników.

Sprawę prowadzą:
Pani Danuta Sieradzka tel. 77 45 24 420
Pan Jacek Łukaszczyk tel. 77 44 25 987

Ogłoszenie,

Wymagania wobec kandydatów,

Formularz zgłoszeniowy,

Deklaracja o współpracy,

Oświadczenie uczestnika projektu