16 kwietnia 2018

Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia-II edycja.

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie.

Uczestnikami szkoleń oraz odbiorcami usług doradczych realizowanych w ramach projektów w niniejszym konkursie grupą docelową-mogą być:

  • pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
  • pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pracownicy bibliotek pedagogicznych,
  • doradcy metodyczni,
  • indywidualni specjaliści i trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze
    w obszarze oświaty, które mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. wymienionych instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy).

Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest poprawa funkcjonowania instytucji oraz indywidualnych specjalistów/trenerów tworzących system wspomagania pracy szkoły w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.

Szczegółowe informacje.