4 czerwca 2018

Szkoły i placówki oświatowe nadzorowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty organizujące wypoczynek letni

Przypominam, że zgodnie z art. 92e z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny przekazując tym organom kartę wypoczynku nie później niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Wzór karty wypoczynku stanowi załącznik nr 4 znajdujący się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).

Uwaga:

Listy uczestników wypoczynku nie przekazuje się do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.