18 maja 2020

Uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad oraz konkursów przedmiotowych

Przypominamy, że laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów przedmiotowych wraz z tytułem otrzymali uprawnienia.

Zgodnie z dokumentem „INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020”, jaki zamieszczony został na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: „Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.”

Przypominamy: terminy olimpiad w roku szkolnym 2019/2020 (w tym Olimpiady przedmiotowe organizowane z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx.ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu).

Komunikat dotyczący przyjmowania w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe (dot. szkół nowego systemu oświaty) oraz 20 d (dot. szkół starego systemu oświaty) ustawy o systemie oświaty.