10 maja 2018

Wsparcie tworzenia sieci szkół.

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie.

Celem przedmiotowego konkursu jest wdrożenie w każdym województwie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają tylko dwa projekty z każdego województwa.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne będące organami prowadzącymi
(z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego  z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Termin naboru wniosków od 4 czerwca 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie.

Szczegółowe informacje.