4 grudnia 2017

Zaproszenie do udziału w konkursie „Nauczyciel-Innowator”.

Szanowni Państwo

Minister Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości do udziału w konkursie „Nauczyciel – Innowator”.

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 22 grudnia 2017 r.

 

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich szkół podstawowych.

 

Zakres przedmiotowy konkursu.

 

Konkurs polega na przygotowaniu przez szkołę filmu (nie przekraczającego 15 minut) przedstawiającego scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy określonych w rządowym programie Aktywna tablica.

Każdy Zgłaszający może zgłosić jeden film, wykonany samodzielnie na potrzeby Konkursu.

 

Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach. Zgłaszający zamieszcza Film w wybranym miejscu, podając w zgłoszeniu  link do strony, na której ten film się znajduje.

 

Termin i sposób zgłoszenia

 

Zgłoszenia Nauczyciela-Innowatora dokonuje dyrektor szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. na adres poczty elektronicznej: aktywnatablica@kuratorium.opole.pl .

 

Wzór zgłoszenia, wzory oświadczeń i regulamin konkursu poniżej.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 29 grudnia 2017 r.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa i przebieg konkursu określone są w regulaminie konkursu oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela p. Marek Wąsowski, e-mail: aktywnatablica@kuratorium.opole.pl

Załączniki:

Wzór karty zgłoszenia. 

Regulamin konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Załącznik nr 4 do Regulaminu