17 grudnia 2020

Weryfikacja subwencji 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie przypominamy, że 10 października minął termin wprowadzenia do SIO niektórych danych zbiorczych, między innymi są to:

  • dane dziedzinowe dotyczące uczestniczenia ucznia w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz innych formach działalności dydaktyczno-wychowawczej – za poprzedni rok szkolny tj. 2019/2020;

Link do instrukcji:  https://pomocsio.men.gov.pl/uczniowie/

  • dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej – za poprzedni rok szkolny tj. 2019/2020;

Link do instrukcji:   https://pomocsio.men.gov.pl/inne/

  • dane dziedzinowe dotyczące działalności internatu/bursy, z uwzględnieniem liczby osób niebędących uczniami danej szkoły lub placówki oświatowej korzystających z internatu, w tym liczby osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; liczby osób niebędących uczniami, korzystających z bursy- za poprzedni rok szkolny tj. 2019/2020;

Link do instrukcji:   https://pomocsio.men.gov.pl/dane-o-dzialalnosci/

  • dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie –wg stanu na 30 września

Link do instrukcji:  https://pomocsio.men.gov.pl/zatrudnienie/

  • dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości w odniesieniu do: nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych (dotyczy szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów) –wg stanu za okres styczeń –sierpień;

Link do instrukcji:  https://pomocsio.men.gov.pl/wynagrodzenie/

  • dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia (dotyczy tylko podmiotów prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie) – wg stanu za okres styczeń –sierpień;

Link do instrukcji:  https://pomocsio.men.gov.pl/finanse/

Tych z Państwa, którzy tego jeszcze nie zrobili, prosimy o pilne uzupełnienie danych.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w instrukcjach merytorycznych, technicznych, filmach instruktażowych i odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Dalsze pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać przez formularz.

Zwracamy się prośbą o terminowe przekazywanie danych do SIO.