Styczeń 9, 2020

9 stycznia 2020

Projekt „Dar na Stulecie”.

„Dar na Stulecie” to forma uczczenia 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Organizatorzy chcą stworzyć katalog inicjatyw charytatywnych, naukowych, artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych, które będą żywym pomnikiem wzniesionym ku czci Papieża Polaka. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zebrane i spisane w jednej księdze, która zostanie złożona w sanktuarium św. Jana Pawła II. Inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem formularza […]

9 stycznia 2020

Program „Dove Self-Esteem – budowanie pozytywnej samooceny”.

Program „Dove Self-Esteem – budowanie pozytywnej samooceny” to druga polska edycja światowego projektu realizowanego przez markę Dove nieprzerwanie od 2004 roku.   Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2019/2020 w oparciu o lekcje warsztatowe mające na celu podniesienie pewności siebie nastolatków. Narzędzia i materiały, na których opiera się projekt, zostały przygotowywane w ścisłej współpracy z […]

9 stycznia 2020

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY AKREDYTACYJNEJ W 2020 ROKU WNOSZONEJ PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE AKREDYTACJI NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PROWADZONE W FORMIE POZASZKOLNEJ

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym […]