Styczeń 13, 2021

13 stycznia 2021

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” oraz program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą „Loguj się z głową”

Działania są prowadzone w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

13 stycznia 2021

Zaproszenie do udziału w działaniu „Edukacja zdalna” w ramach projektu IMPACT EdTech

European Schoolnet będący siecią europejskich ministerstw edukacji zaprasza do współpracy nauczycieli, którzy są gotowi przetestować rozwiązania w ramach działania „Edukacja zdalna” („Remote Schooling”) i przekazać informacje zwrotne na temat ich zastosowania pedagogicznego.

13 stycznia 2021

Termin ważności akredytacji Opolskiego Kuratora Oświaty przyznanej placówkom kształcenia ustawicznego, które prowadzą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych przed dniem 1 września 2017 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4) w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i […]

13 stycznia 2021

Wykaz publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim posiadających akredytację lub wstępną akredytację.

Wykaz publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim posiadających akredytację lub wstępną akredytację. Stan na dzień 31 grudnia 2020 r.