Marzec 30, 2021

30 marca 2021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584)

30 marca 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i  materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 577)

30 marca 2021

Zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty do udziału w pracach komisji konkursowej w II otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku.

Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w II otwartym konkursie ofert.   Zaproszenie. Formularz.

30 marca 2021

Opolski Kurator Oświaty ogłasza nabór nauczycieli na stanowisko doradcy metodycznego

  Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi Opolski Kurator Oświaty w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli z siedzibą w województwie opolskim, którymi są: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie. Ogłoszenie Wniosek

30 marca 2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz.574)

30 marca 2021

Informacja Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek w roku szkolnym 2021/22

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek województwa opolskiego

30 marca 2021

Zadania konkursowe i klucze odpowiedzi z etapu wojewódzkiego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych – edycja 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z treściami zadań oraz kluczami odpowiedzi z Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 – etap wojewódzki .