Kwiecień 13, 2021

13 kwietnia 2021

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku

Opolski Kurator Oświaty prezentuje wyniki ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku. Wyniki ogłoszonego konkursu.

13 kwietnia 2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 683)

13 kwietnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz 681)

13 kwietnia 2021

Nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Opolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie, Dyrektorzy Szkół i Placówek województwa opolskiego Uprzejmie informuję, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez […]