14 lutego 2020

Badania normalizacyjne w ramach projektu „Opracowywanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”

Organy prowadzące szkoły i placówki, Dyrektorzy szkół i placówek, Szanowni Państwo,

w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17, pn. „Opracowywanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych  wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie realizuje projekt pn. „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”.

Projekt ma na celu opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi diagnostycznych (testów) dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w tym uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W kilku placówkach, nadzorowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty, w najbliższych miesiącach zostaną zrealizowane, przez pracowników IBE i SWPS, badania normalizacyjne.

Badania prowadzone będą na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie losowej. Podstawą losowania były dane zawarte w SIO, a w związku z zasadami realizacji takich badań, szczególnie ważne jest, żeby wzięły w nim udział wszystkie wylosowane oddziały.

Badania normalizacyjne na terenie przedszkola/szkoły obejmą kilka (dwa lub trzy) wskazane oddziały. Zaplanowano je na drugie półrocze obecnego roku szkolnego. Pomiar polega na trwającym około dwóch godzin indywidualnym badaniu każdego dziecka z wylosowanego oddziału za pomocą aplikacji. Badanie będzie prowadzone przez przeszkolonego psychologa. Dodatkowo rodzic oraz wychowawca ucznia będą proszeni o wypełnienie krótkich kwestionariuszy opisujących tego ucznia.

Warunkiem udziału ucznia w badaniu jest udzielenie pisemnej zgody przez opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.