9 lutego 2021

Badanie PIRLS 2021

W styczniu 2021 r. polski zespół badania PIRLS 2021 rozpoczął rekrutację szkół do badania głównego, które odbędzie się wiosną.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu to międzynarodowy, cykliczny program pomiaru osiągnięć szkolnych uczniów. Badanie jest realizowane co pięć lat (pierwsze edycja przeprowadzona była w 2001 roku) i jest jednym z największych na świecie projektów badawczych dotyczących osiągnięć edukacyjnych. Badanie jest organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA, z siedzibą w Amsterdamie. Pierwszą i drugą realizowaną w Polsce edycję badania (w 2006 i 2011 roku) przeprowadził zespół pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod kierownictwem prof. dr hab. Krzysztofa Konarzewskiego. Realizację kolejnych edycji badania – w 2016 i 2021 roku – Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzyło Instytutowi Badań Edukacyjnych.

 

Głównym celem badania PIRLS jest pomiar umiejętności rozumienia czytanego tekstu, w jego dwóch formach: tekstu literackiego i tekstu użytkowego. W programie PIRLS określa się osiągnięcia szkolne uczniów za pomocą testu opracowanego przez międzynarodowy zespół ekspertów.

 

Międzynarodowa definicja populacji będąca przedmiotem badania PIRLS zakłada, że stanowią ją dzieci, które chodzą do szkoły i kończą czwarty rok nauki na szczeblu ISCED 1, a ich średni wiek w momencie badania nie jest niższy niż 9,5 roku. Badanie w Polsce – podobnie jak w TIMSS – obejmuje więc uczniów klas czwartych szkół podstawowych. W każdym kraju spośród wszystkich szkół, do których uczęszczają uczniowie z tak zdefiniowanej populacji, losowana jest reprezentatywna próba (w Polsce to około 150 szkół). W szkołach, w których uczniowie podzieleni są na dwa lub więcej oddziałów, losuje się do badania nie więcej niż 2 oddziały. W badaniu biorą udział wszyscy uczniowie wylosowanego oddziału, a ankiety wypełniane są także przez rodziców, nauczycieli języka polskiego oraz dyrektorów szkół. Zbiory danych są ogólnodostępne, co umożliwia prowadzenie wtórnych analiz.

 

Cele badania

– dostarczenie rzetelnych i porównywalnych danych o  osiągnięciach szkolnych uczniów z poszczególnych krajów oraz ich zróżnicowaniu, także ze względu na takie czynniki jak płeć czy pochodzenie społeczne uczniów;

– dostarczenie rzetelnej informacji o trendzie, czyli zmianach poziomu osiągnięć i ich zróżnicowania;

– dostarczenie danych kontekstowych, czyli informacji o warunkach, w których przebiega nauczanie i uczenie się, a także o postawach uczniów i nauczycieli, które mogą stanowić podstawę do wyjaśniania obserwowanych wyników uczniów.

 

W badaniu głównym w 2021 roku weźmie udział 150 szkół podstawowych z terenu całego kraju. Do badania przystąpią uczniowie klas IV z wylosowanych szkół.

Instytut Badań Edukacyjnych będzie kontaktować się mailowo i telefonicznie z dyrektorami szkół, które zostały wylosowane do udziału w badaniu głównym PIRLS 2021. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa badanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Więcej ogólnych informacji o badaniu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych, natomiast szczegółowe informacje o edycji 2021 w osobnej zakładce – Badanie główne PIRLS 2021.