Kategoria: Aktualności

19 lipca 2021

Bezpieczny wypoczynek – poradnik Ministerstwa Edukacji i Nauki dla rodziców i opiekunów – lato 2021.

Zachęcamy rodziców oraz opiekunów do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku”. Przypominamy również o możliwości sprawdzenia legalności wypoczynku organizowanego na terenie kraju oraz za granicą w specjalnie utworzonej wyszukiwarce baza wypoczynku dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki www.wypoczynek.mein.gov.pl   Poradnik bezpiecznego wypoczynku.

19 lipca 2021

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”.

Szanowni Państwo, informujemy, że Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” na dwa kolejne lata szkolne: na rok szkolny 2021/2022 oraz 2022/2023. Program adresowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082), a […]

9 lipca 2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania […]

5 lipca 2021

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym w maju 2021 r.

Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 roku przystąpiło 273 419 (6 152 w województwie opolskim) tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uczyli się w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym.

5 lipca 2021

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego uczniów młodocianych pracowników kl. I w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, […]