Kategoria: Informacje bieżące

19 sierpnia 2019

Informacja dotycząca organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w kl. I

Dyrektorzy szkół branżowych woj. opolskiego W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 t.j. ) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…) […]

12 sierpnia 2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 sierpnia 2019 r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. Proszę o zapoznanie się. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. […]

12 sierpnia 2019

Seminarium dotyczące normalizacji

Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele szkół branżowych i technicznych woj. opolskiego Polski Komitet Normalizacyjny  jest krajową jednostką normalizacyjną, która zgodnie z ustawowymi zadaniami organizuje działalność normalizacyjną w kraju. Aby normalizacja mogła pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju oraz indywidualne podejmowane działania przedsiębiorcze, konieczna jest społeczna świadomość normalizacyjna.

23 lipca 2019

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) organizowany jest przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Tegorocznym tematem konkursu jest „Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej  oraz niwelowania szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży”. Zgodnie § 3 pkt 2 Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu […]

17 lipca 2019

Akcja „Sieci na wakacjach w Twojej miejscowości”.

Szanowni Państwo.   „Sieciaki na wakacjach” to wakacyjna akcja edukacyjna skierowana do uczniów w  wieku 6-11 lat, organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Fundację Orange. Dotyczy ona bezpieczeństwa dzieci w sieci. Akcja polega na zaproszeniu lokalnych inicjatorów do organizacji sieciakowych zajęć edukacyjnych w oparciu o bezpłatnie udostępnione materiały. Więcej informacji.

12 lipca 2019

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   4 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu […]

9 lipca 2019

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Opolu w związku z przyjmowaniem wniosków o stypendium PRM i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Opolski Kurator Oświaty przypomina, że w związku z przeprowadzeniem procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przetwarzane są odpowiednie dane osobowe kandydatów do ww. stypendiów., które wymienione są w „Klauzuli informacyjnej”.   Klauzula informacyjna.