Kategoria: Młodociani pracownicy

Informacje dotyczące kształcenia młodocianych pracowników.

25 sierpnia 2022

Aktualizacja – terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim,

poniżej zamieszczamy  zaktualizowany terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim.

Zmiana dotyczy CKZiU w Kędzierzynie-Koźlu.

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim.

23 sierpnia 2022

Przypomnienie – termin wpisywania zapotrzebowania na realizację turnusów dokształcania teoretycznego uczniów młodocianych pracowników klas I branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim

przypominamy, iż zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu harmonogramem organizacyjnym planowania dokształcenia teoretycznego uczniów młodocianych pracowników kl. I w roku szkolnym 2022/2023 termin wypełnienia platformy w SIO upływa w dniu 26 sierpnia 2022 r. Ze względów organizacyjnych prosimy o dochowanie ww terminu.

28 czerwca 2022

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego uczniów młodocianych pracowników kl. I w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim

W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zmianami) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…)
pkt 15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;”, zwracam się z prośbą o wypełnienie do dnia 5 sierpnia 2022 r. w formie elektronicznej na platformie w strefie pracownika https://strefa.ksdo.gov.pl/, natomiast do  26 sierpnia 2021 r. wprowadzenie korekty w związku z ogłoszeniem wyników postępowania uzupełniającego.
Aplikacja znajduje się pod adresem https://strefa.ksdo.gov.pl/ .

W załączeniu harmonogram organizacyjny – I klasy turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

1 czerwca 2022

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim,

poniżej zamieszczamy  terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim.

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023.

1 czerwca 2022

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ośrodka: https://www.zsipkz.zgora.pl

Załączniki

 1. Regulamin praw i obowiązków ucznia realizującego kształcenie zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (pdf, 803 kB)
 2. Skierowanie na turnus (pdf, 176 kB)
 3. Skierowanie na turnus (doc, 35 kB)
 4. Karta informacyjna i oświadczenie dla Rodzica (pdf, 261 kB)
 5. Karta informacyjna i oświadczenie dla Rodzica (doc, 47,5 kB)
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pdf, 117 kB)
 7. Regulamin internatu (pdf, 161 kB)
 8. Ankieta Covid (pdf, 158 kB)
 9. Terminarz turnusów dla klas II i III (pdf, 400 kB)

 

31 stycznia 2022

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim

W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…)
pkt 15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;”, zwracam się z prośbą o weryfikację, sprawdzenie i uzupełnienie do dnia 25 lutego 2022 r. w formie elektronicznej (link oraz hasło przekazane zostały do szkół w wiadomości e- mail z dnia 19 sierpnia 2019 r.) formularza elektronicznego dotyczącego zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w zawodach w klasach I i II BS pierwszego stopnia w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem miejsca odbywania turnusu (zawody deficytowe oraz turnusy odbywające się poza woj. opolskim), którzy od roku szkolnego 2022/2023 będą kształcić się w klasach programowo wyższych tj. kl.II i III, celem potwierdzenia i przekazania danych dotyczących zapotrzebowania do placówek realizujących turnusy w roku szkolnym 2022/2023. Po weryfikacji zostanie dokonany przydział na turnusy do klas programowo wyższych tj. kl. II i III w roku szk. 2022/2023 uczniów będących młodocianymi pracownikami do placówek realizujących ww. turnusy według wprowadzonych danych.
Aplikacja znajduje się pod adresem https://siko.kuratorium.opole.pl/zapotrzturnus .

25 listopada 2021

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy terminarz turnusów dokształcania teoretycznego uczniów młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie.

Terminarz turnusów w w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie.

8 listopada 2021

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ośrodka: https://www.zsipkz.zgora.pl

Załączniki

 1. Regulamin praw i obowiązków ucznia realizującego kształcenie zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
 2. Skierowanie na turnus (pdf)
 3. Skierowanie na turnus (doc)
 4. Karta informacyjna i oświadczenie dla Rodzica (pdf)
 5. Karta informacyjna i oświadczenie dla Rodzica (doc)
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 7. Regulamin internatu
 8. Ankieta Covid
 9. Terminarz turnusów dla klas I (pdf)
 10. Terminarz turnusów dla klas II i III (doc)
13 września 2021

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 w województwie opolskim

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim,

poniżej zamieszczamy  terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 w województwie opolskim.

Uwaga: aktualizacja terminarza turnusów w CKZ w Kluczborku.

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022.

5 lipca 2021

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego uczniów młodocianych pracowników kl. I w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim

W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…)
pkt 15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;”, zwracam się z prośbą o wypełnienie do dnia 10 sierpnia 2021 r. w formie elektronicznej (link oraz hasło przekazane zostały do szkół w wiadomości e- mail z dnia 19 sierpnia 2019 r.) formularza elektronicznego dotyczącego zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w zawodach w klasach I branżowych szkół I stopnia, natomiast do  25 sierpnia 2021 r. wprowadzenie korekty w związku z ogłoszeniem wyników postępowania uzupełniającego.
Aplikacja znajduje się pod adresem https://siko.kuratorium.opole.pl/zapotrzturnus/ .

W załączeniu harmonogram organizacyjny – I klasy turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.