Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

15 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 w roku 2021

Dnia  13 września 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych zamierzających realizować program jeszcze w 2021 roku mogą składać wnioski do organów prowadzących do 15 września.

Organy prowadzące składają wnioski do Opolskiego Kuratora Oświaty do 20 września 2021 r. w wersji papierowej lub za pomocą platformy usług administracji publicznej ePUAP opatrzony podpisem elektronicznym ( liczy się data wpływu do urzędu).

 

Nabór na rok 2022 realizowany będzie w listopadzie br. Wnioski dyrektorów do organów prowadzących należy złożyć do 31 października 2021 r., a wnioski organów prowadzących do Opolskiego Kuratora Oświaty do 20 listopada 2021 r.

Szczegóły na stronie MEiN.

 

Załączniki:

Rozporządzenie NPRC 2.0

Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego 2021-2026

Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej 2021-2025

Formularz wniosku organu prowadzącego 2021-2025)

Załącznik do wniosku organów prowadzących Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe

11 grudnia 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystały z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2020 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2021 r.(liczy się data wpływu do urzędu).

 

  1. Sprawozdanie merytoryczne – organ prowadzący szkołę.
  2. Sprawozdanie finansowe.
21 września 2020

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w czasie epidemii.

Szkoły i biblioteki pedagogiczne, które wnioskowały o wsparcie na zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i otrzymały wsparcie na 2020 rok, są zobowiązane do prowadzenia działań promujących czytelnictwo . Rodzaj tych działań, ich charakter, termin realizacji zostały określone we wniosku dyrektora o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Ze względu na fakt, że szkoły funkcjonują w zmienionych warunkach organizacyjnych związanych z trwającym stanem epidemii, oczywistym jest, że nie wszystkie zaplanowane przed rokiem działania związane z promocją czytelnictwa (w tym np. organizacja spotkań z udziałem gości spoza szkoły, wystaw, projektów) będą możliwe do zrealizowania. (więcej…)

17 kwietnia 2020

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2020 r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 36 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek. Wnioski dotyczyły 67 bibliotek szkolnych. W roku 2020 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 26, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 409 784,00 zł. (więcej…)

3 grudnia 2019

Konferencja dotycząca Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – sprawozdania finansowe i merytoryczne.

W dniu 13 grudnia 2019 r. o godzinie 11.00 w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19 odbędzie się konferencja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – rozliczanie środków, sprawozdania z realizacji programu, monitorowanie w trakcie trwania programu i po jego zakończeniu. Na konferencji zostaną omówione m.in. sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji programu.

Zapisy do 12.12.2019 r. na adres e-mail:a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl

Serdecznie zapraszamy.

2 grudnia 2019

UWAGA! Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zmiana wzorów wniosków. Konieczność ponownego złożenia wniosków.

W przypadku gdy szkoły i organy prowadzące złożyły wnioski przed wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 2324), powinny złożyć wnioski ponownie. Skorygowane nowe wzory wniosków w załączeniu oraz na: https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-narodowy-program-czytelnictwa

Równocześnie zachęcamy szkoły, które nie otrzymały jeszcze dofinansowania w ramach programu w latach 2015-2019 do składania wniosków.

Termin składnia wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących upływa 6 grudnia 2019 r., a organów prowadzących do Opolskiego Kuratora Oświaty 12 grudnia 2019 r.

 

 

  1. Wniosek dyrektora szkoły.
  2. Wniosek organu prowadzącego.
29 listopada 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –zmiana terminu składania wniosków.

Do 6 grudnia br. szkoły mogą jeszcze składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020. Do składania wniosków zachęcamy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w ramach programu, w tym szkoły przekształcone w wyniku reformy (np. szkoły podstawowe i licea powstałe z wygaszanych gimnazjów).

We wtorek, 26 listopada br., Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wnioski o wsparcie finansowe na 2020 r. dyrektorzy szkół będą zobowiązani złożyć do 6 grudnia 2019 r. Organy prowadzące szkoły przekazują wnioski do Opolskiego Kuratora Oświaty do 12 grudnia 2019 r./ decyduje data wpływu do urzędu/.

Szczegóły na: https://www.gov.pl/web/edukacja/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa–rada-ministrow-przyjela-zmiany