Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

17 kwietnia 2020

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2020 r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 36 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek. Wnioski dotyczyły 67 bibliotek szkolnych. W roku 2020 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 26, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 409 784,00 zł. (więcej…)

3 grudnia 2019

Konferencja dotycząca Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – sprawozdania finansowe i merytoryczne.

W dniu 13 grudnia 2019 r. o godzinie 11.00 w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19 odbędzie się konferencja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – rozliczanie środków, sprawozdania z realizacji programu, monitorowanie w trakcie trwania programu i po jego zakończeniu. Na konferencji zostaną omówione m.in. sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji programu.

Zapisy do 12.12.2019 r. na adres e-mail:a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl

Serdecznie zapraszamy.

2 grudnia 2019

UWAGA! Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zmiana wzorów wniosków. Konieczność ponownego złożenia wniosków.

W przypadku gdy szkoły i organy prowadzące złożyły wnioski przed wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 2324), powinny złożyć wnioski ponownie. Skorygowane nowe wzory wniosków w załączeniu oraz na: https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-narodowy-program-czytelnictwa

Równocześnie zachęcamy szkoły, które nie otrzymały jeszcze dofinansowania w ramach programu w latach 2015-2019 do składania wniosków.

Termin składnia wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących upływa 6 grudnia 2019 r., a organów prowadzących do Opolskiego Kuratora Oświaty 12 grudnia 2019 r.

 

 

  1. Wniosek dyrektora szkoły.
  2. Wniosek organu prowadzącego.
29 listopada 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –zmiana terminu składania wniosków.

Do 6 grudnia br. szkoły mogą jeszcze składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020. Do składania wniosków zachęcamy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w ramach programu, w tym szkoły przekształcone w wyniku reformy (np. szkoły podstawowe i licea powstałe z wygaszanych gimnazjów).

We wtorek, 26 listopada br., Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wnioski o wsparcie finansowe na 2020 r. dyrektorzy szkół będą zobowiązani złożyć do 6 grudnia 2019 r. Organy prowadzące szkoły przekazują wnioski do Opolskiego Kuratora Oświaty do 12 grudnia 2019 r./ decyduje data wpływu do urzędu/.

Szczegóły na: https://www.gov.pl/web/edukacja/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa–rada-ministrow-przyjela-zmiany

27 listopada 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystały z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2019 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2020 r.(liczy się data wpływu do urzędu).

 

  1. Sprawozdanie merytoryczne – organ prowadzący szkołę.
  2. Sprawozdanie finansowe.
16 września 2019

Ostatni nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków wszystkie szkoły, które nie otrzymały jeszcze dofinansowania do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Przypominamy, że termin składania wniosków przez dyrektorów szkół/bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 31 października 2019 r.

Termin składania wniosków przez organy prowadzące upływa 20 listopada 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

Wnioski należy kierować bezpośrednio do Kuratorium Oświaty w Opolu ul. Piastowska 14, 45-081 Opole.

Ponadto zapraszamy nauczycieli bibliotek na VI Opolską Sesję Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych, która odbędzie się 18 października 2019 r. w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu przy ul. Kościuszki 14. W ramach sesji odbędą się warsztaty dotyczące NPRC, prowadzone przez koordynatora programu z ramienia Opolskiego Kuratora Oświaty, na których można będzie uzyskać informacje jak prawidłowo napisać wniosek oraz jak przygotować sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu.

W załączeniu:

1. Wniosek dyrektora szkoły.
2. Wniosek Organu prowadzącego.
3. Załącznik do wniosku organu prowadzącego.

12 marca 2019

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2019 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 33 wnioski o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek. Wnioski dotyczyły 64 bibliotek szkolnych. W roku 2019 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 81, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 452 304,00 zł. (więcej…)

30 listopada 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Informujemy, że na stronie internetowej MEN  https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-sprawozdan-z-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa zostały zamieszczone zaktualizowane wzory sprawozdań merytorycznych z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Zmiany dotyczą sprawozdań organów prowadzących szkołę oraz organów prowadzących bibliotekę pedagogiczną. Przypominamy, że organy prowadzące zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratorium Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2019 r.(liczy się data wpływu do urzędu).
Wzór sprawozdania finansowego nie uległ zmianie.
Poniżej aktualne formularze sprawozdań.

  1. Sprawozdanie merytoryczne – organ prowadzący szkołę,
  2. Sprawozdanie merytoryczne – organ prowadzący bibliotekę pedagogiczną,
  3. Sprawozdanie finansowe.