Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

29 marca 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa informacja dla beneficjentów programu

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi programu informuję, że realizacja zadań wskazanych w rozporządzeniu może nastąpić dopiero od momentu podpisania stosownej umowy pomiędzy Opolskim Kuratorem Oświaty, a organem prowadzącym szkołę lub bibliotekę pedagogiczną.

Działania, które mogą być już realizowane to :

  1. Przygotowanie listy książek,
  2. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
  3. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące planowanie zakupów książek.

Planowany termin podpisania umów – kwiecień 2018.

28 lutego 2018

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2018 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 48 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek. Wnioski dotyczyły 123 bibliotek szkolnych. W roku 2018 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 81, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 598 775,00 zł. (więcej…)

9 stycznia 2018

Sprawozdania z realizacji NPRC w 2017 roku.

Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2017 roku. Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały dofinansowanie zakupu książek zobowiązane są  do złożenia sprawozdań merytorycznych i finansowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 r./ liczy się data wpływu do urzędu/.

4 grudnia 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zmiana wzorów sprawozdań merytorycznych

Informujemy, że na stronie internetowej MEN (zakładka Finansowanie edukacji – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) zostały zamieszczone zaktualizowane wzory sprawozdań z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Zmiany dotyczą sprawozdań organów prowadzących szkołę oraz organów prowadzących bibliotekę pedagogiczną. W nowych formularzach należy podać także przykładowe tytuły zakupionych książek oraz zrealizowanych projektów edukacyjnych.
Przypominamy, że organy prowadzące zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratorium Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2018 r.
(liczy się data wpływu do urzędu).

Wzór sprawozdania finansowego nie uległ zmianie.

Formularz sprawozdania merytorycznego organu prowadzącego szkołę. 2017 r.

Formularz sprawozdania merytorycznego organu prowadzącego bibliotekę pedagogiczną. 2017 r.

9 października 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Warsztaty dotyczące sprawozdań merytorycznych i finansowych.

W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Opolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na spotkanie organizowane wraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką dotyczące przygotowania sprawozdań merytorycznych i finansowych dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w 2017 r. Warsztaty odbędą się 17.10.2017 r. w auli Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu, ul. Kościuszki 14, w godz. 10.00 – 12.00. Przeprowadzi je Pan Robert Gwóźdź – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, koordynator programu. Jest ono skierowane do przedstawicieli organów prowadzących, nauczycieli bibliotekarzy z poszczególnych szkół oraz osób zajmujących się rozliczeniami finansowymi zakupów dokonywanych w ramach programu.

15 marca 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa informacja dla beneficjentów programu

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi programu informuję, że realizacja zadań wskazanych w rozporządzeniu może nastąpić dopiero od momentu podpisania stosownej umowy pomiędzy Opolskim Kuratorem Oświaty, a organem prowadzącym szkołę lub bibliotekę pedagogiczną.

Wyjątkiem są :

  1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
  2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące planowanie zakupów książek.

Wskazane działania mogą być już realizowane.

Planowany termin podpisania umów – maj 2017.

7 marca 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – przyznane dofinansowania w roku 2017

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 46 wniosków organów prowadzących o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek na łączną kwotę 1 362 94,00 zł. Wnioski dotyczyły 183 bibliotek szkolnych. W roku 2017 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 81, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 722 866,00 zł.

(więcej…)