Kategoria: Programy i projekty

14 grudnia 2023

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – rozliczenie przyznanych w 2023 r. środków w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu .

Przypominam, że organy prowadzące szkoły: – do 15 stycznia 2024 r. w celu dokonania wstępnej analizy poprawności wykorzystania przyznanych środków w ramach programu, przedkładają Wojewodzie za pośrednictwem Opolskiego Kuratora Oświaty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zawartej umowy: zestawienie dowodów księgowych; kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów księgowych.

1 grudnia 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych 2023.

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystają z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2023 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2024 r.(liczy się data wpływu do urzędu).

29 listopada 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Tabele monitoringowe za 2023 rok.

Zgodnie z założeniami realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, wnioskodawcy i beneficjenci Programu zobowiązani są do przekazania na potrzeby monitorowania, informacji i danych wynikających z wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Priorytetu 3 Programu.

4 października 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Wzory wniosków na 2024 rok.

Informujemy, że nie uległy zmianie wzory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 2024 rok. Wzory do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w załącznikach. Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego na 2024 r. Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej na 2024 r. Wniosek organu prowadzącego na 2024 r. Załącznik do wniosku […]

29 sierpnia 2023

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – informacja na temat możliwości przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu.

Dopuszczalna jest modyfikacja wniosku organu prowadzącego szkołę podstawową, który uzyskał wsparcie w programie – również na etapie realizacji zadań.

25 lipca 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – realizacja Priorytetu 3, nabór na lata 2024 i 2025

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiły się nowe informacje na temat możliwości aplikowania o wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. O wsparcie finansowe można aplikować w ramach dwóch kierunków interwencji 3.1. oraz 3.2. W materiałach można znaleźć informacje na temat terminów naboru, wskazówki dotyczące przygotowania wniosków […]

30 czerwca 2023

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2023 – wykaz szkół zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w roku 2023.

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza listę szkół, które zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w roku 2023 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

23 czerwca 2023

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt graficzny logo wojewódzkiego programu podnoszenia świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na lata 2023-2025 „Świadomi 60+”.

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt graficzny logo wojewódzkiego programu podnoszenia świadomości seniorów w obszarze  przeciwdziałania zagrożeniom na lata 2023-2025 „Świadomi 60+”.