18 lipca 2017

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Sz. P.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r., znak DPPI-WPPiP.4083.157.2017.MS dotyczącym bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługującego uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej jak również uczniom klasy II i III dotychczasowego gimnazjum, przypominam, iż konieczne jest aby uczniowie mogli, już z początkiem nowego roku szkolnego, zgodnie z określonym w szkole planem zajęć, korzystać z ustalonych i zakupionych przez szkołę podręczników/ materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W nawiązaniu do powyższego przesyłam w załączeniu do wiadomości i stosowania pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r., znakDPPI-WPPiP.4083.157.2017.MS – adresowane do Państwa Dyrektorów.

Pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r., znak DPPI-WPPiP.4083.157.2017.MS – adresowane do Państwa Dyrektorów