26 marca 2021

Etap wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą przeprowadzenia poszczególnych części etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim i tematami przemówień na część oratorską.

25.03.2021 r. godz. 10.00 – część pisemna etapu wojewódzkiego odbędzie się w Auli Błękitnej Collegium Maius, pl. Mikołaja Kopernika 11, 45- 040 Opole

12.04.2021 r. godz. 10.00 – część oratorska etapu wojewódzkiego przeprowadzona będzie zdalnie na platformie TEAMS, o szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym.

Tematy przemówień:

1.Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że ekologiczny styl życia to już nie moda, to konieczność?
2. Czy rzeczywiście Stanisław Lem miał rację, mówiąc: „(…) fakty bowiem to mają do siebie, że racja jest zawsze po ich stronie”? W swojej wypowiedzi uwzględnij rolę i znaczenie mediów we współczesnym świecie.
3. Odnieś się do słów Oskara Wilde’a: „Ludzie znają dziś cenę wszystkiego, nie znając wartości niczego”.
4. Siergiej Sadow zauważa: „W życiu można osiągnąć różne rzeczy, dojść do sławy, bogactwa, mieć wszelkie powodzenia, ale najtrudniej być po prostu człowiekiem”.
Co dla ciebie znaczy „być po prostu człowiekiem”?
5. Wisława Szymborska powiedziała: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Czy zgadzasz się z opinią poetki?

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i wdrożenie ich podczas odbywania się Konkursu Wiedzy o Języku Polskim w roku szkolnym 2020/2021.

Na konkurs może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Uczestnik konkursu nie może przyjść na konkurs, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na konkurs należy przybyć nie wcześniej niż na pół godziny przed jego rozpoczęciem.

Po wejściu na teren miejsca gdzie odbywać się będzie konkurs, uczestnik konkursu oraz jego opiekun winni zachowywać zasady bezpieczeństwa (dezynfekcja dłoni, noszenie maseczki/przyłbicy, zachowywanie dystansu).

Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni.

Uczestnik konkursu nie powinien wnosić na teren, w którym odbywać się będzie konkurs zbędnych rzeczy, w tym książek, notatek, telefonów komórkowych, maskotek.

Podczas trwania konkursu każdy uczestnik korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Uczestnik nie może pożyczać przyborów od innych uczestników.

Uczestnik konkursu jest zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, gdzie odbywa się  konkurs. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie trwania konkursu), uczeń może odkryć usta i nos. Uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

podchodzi do niego członek komisji, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

wychodzi do toalety;

kończy pracę z arkuszem konkursowym i wychodzi z sali.

Uczestnik – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryty usta i nos w trakcie konkursu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Każdy uczestnik konkursu do sali konkursowej wchodzi pojedynczo, po uprzednim wywołaniu przez członka komisji konkursowej i pokazaniu legitymacji szkolnej, zajmuje wskazane miejsce i nie opuszcza go bez zgody członka komisji.

Podczas wpuszczania uczniów do sali konkursowej członek komisji może poprosić uczestnika konkursu o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Przed i po konkursie uczestnik konkursu nie powinien komunikować się z innymi uczniami oraz bezwzględnie zachowywać odpowiedni dystans od innych uczestników konkursu.

W trakcie odbywania się konkursu uczestnik konkursu powinien unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu oraz zwrócić uwagę na przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos chusteczką lub zgiętym łokciem).

Po wcześniejszym zakończeniu pisania konkursu (przed wyznaczonym czasem) uczestnik konkursu powinien bezzwłocznie opuścić miejsce odbywania się konkursu po uprzednim skontaktowaniu się ze swoim opiekunem.

Opiekunowie uczestników konkursu w trakcie, kiedy oni będą pisać konkurs mogą przebywać na terenie miejsca odbywania się konkursu z zachowaniem odpowiedniego dystansu.