27 stycznia 2017

Funkcjonowanie niepublicznych gimnazjów po dniu 1 września 2017 roku.

Możliwości funkcjonowania niepublicznych gimnazjów po dniu 1 września 2017 roku reguluje art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60).

Zgodnie z tym przepisem z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się mocą ustawy – klasę I gimnazjum, a klasy kolejne likwiduje się w latach następnych. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich gimnazjów niezależnie od statusu organu prowadzącego. Dotyczy on zatem również osób fizycznych lub prawnych prowadzących gimnazja niepubliczne.