5 lutego 2021

Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) zwracają uwagę, nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej).

 

W opinii CKE oraz OKE warto sprawdzić następujące dane o podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy:

  1. Czy podmiot posiada numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Jeżeli podmiot nie posiada tego numeru, to warto sprawdzić:

− w Kuratorium Oświaty właściwym ze względu na siedzibę prowadzącego KKZ, czy podmiot posiada akredytację na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej

lub

− w okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na siedzibę prowadzącego KKZ, czy dany podmiot oraz kurs zostały zgłoszone do OKE w terminie regulowanym w prawie – 14 dni od rozpoczęcia kursu.

Pracownicy OKE mogą jedynie potwierdzić istnienie podmiotu w rejestrze OKE, nie mają natomiast wiedzy odnośnie organizacji procesu kształcenia. W tym zakresie właściwą instytucją do kontaktu będzie Kuratorium Oświaty.

  1. Czy podane w ofercie organizatora kursu dane kontaktowe (strona internetowa, adres, email, telefon) są spójne z danymi wskazanymi przez podmiot w RSPO lub danymi wynikającymi z posiadanej akredytacji Kuratora Oświaty lub posiadanymi w OKE.
  2. Czy w danej kwalifikacji może być prowadzony kwalifikacyjny kursy zawodowy. KKZ mogą być prowadzone tylko i wyłącznie dla kwalifikacji określonych w przepisach (np. nie można prowadzić kwalifikacyjnych kursów zawodowych w niektórych zawodach medycznych).
  3. Czy program kwalifikacyjnego kursu zawodowego i przewidywana jego organizacja są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach, w tym m.in.: obejmują ustaloną w podstawie programowej liczbę godzin, zajęcia praktyczne i zajęcia laboratoryjne oraz w przypadku kursu prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przewidują zaliczenie kursu w formie stacjonarnej.
  4. Czy podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy gwarantuje w umowie zawieranej z uczestnikiem kursu przystąpienie do egzaminu zawodowego w podmiocie lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot.

Biorąc pod uwagę bieżące zgłoszenia od uczestników szkoleń, które nie mogą być uznane jako kwalifikacyjne kursy zawodowe, CKE i OKE zwracają dodatkowo uwagę na następujące kwestie:

  1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy musi być zgłoszony do okręgowej komisji egzaminacyjnej odpowiedniej do miejsca prowadzenia kursu w czasie 14 dni od dnia jego rozpoczęcia.
  2. Aby zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogło być uznane przez OKE muszą być spełnione wymagania określone w przepisach prawa oświatowego, a w szczególności: o program KKZ musi obejmować kształcenie praktyczne (nie może być realizowany w całości w formie zdalnej)

o zaliczenie KKZ musi odbyć się w formie stacjonarnej (zaliczenie nie może odbywać się wyłącznie w formie zdalnej)

o program KKZ musi być realizowany w określonej liczbie godzin (kilkudniowe /kilkutygodniowe KKZ powinny wzbudzać wątpliwości).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.