6 kwietnia 2020

Informacja dotycząca opiniowania arkuszy organizacji na rok szkolny 2020/2021

Marszałek województwa opolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i publicznych przedszkoli
województwa opolskiego

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami bezpieczeństwa, dotyczącymi konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, że organy prowadzące w obecnej sytuacji przesyłają Opolskiemu Kuratorowi Oświaty wyłącznie elektroniczne wersje arkuszy organizacji (w formatach word, excel, pdf) wraz z załącznikami na adres: kontakt@kuratorium.opole.pl (w temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę organu prowadzącego i nazwę szkoły) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /koopole/skrytka lub koopole/SkrytkaESP .  Proszę o nieprzesyłanie wersji papierowej arkuszy organizacji. Arkusze winny być przesłane w terminie nie później niż do 6 maja 2020 r.

Ze względu na pojemność serwera bardzo proszę o nieprzesyłanie innych dodatkowych dokumentów (niewskazanych w punkcie 4) mających znaczenie wyłącznie dla organu prowadzącego.

Opracowane arkusze organizacji publicznych szkół/przedszkoli/placówek, przed zatwierdzeniem przez organ prowadzący szkołę/przedszkole, podlegają opiniowaniu przez Opolskiego Kuratora Oświaty w zakresie zgodności z przepisami prawa.

 1. Arkusz organizacji publicznej szkoły/przedszkola/placówki określa w szczególności:
 • w przedszkolach – zapisy wynikające z § 17 ust. 1-2 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019 poz. 502);
 • w szkołach – zapisy wynikające z § 17 ust. 3-4 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U.
  z 2019 poz. 502);
 • w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi zamieszcza się także zapisy wynikające z § 17 ust. 5-6 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019 poz. 502);
 • w placówkach:

– § 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223 poz. 1869 ze zm.),

– § 75 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606),

– § 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 825),

– §6 ramowego statutu publicznej placówki kształcenia ustawicznego i §6 ramowego statutu publicznego centrum doskonalenia zawodowego stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. poz. 320);

 • we wszystkich typach szkół/przedszkoli/placówek liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacji oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań – art. 9d ust. 8 KN.
 1. Zakres opinii kuratora dotyczy:
 • szkolnych planów nauczania oraz tygodniowych rozkładów zajęć dla poszczególnych klas,
 • zatrudniania nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,
 • przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,
 • zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół i przedszkoli.
 1. Zawarte w arkuszu organizacji dane winny umożliwiać w szczególności ocenę:
 • liczebności poszczególnych grup w przedszkolu, oddziałów w szkole, grup wychowawczych oraz wynikających z nich obowiązkowych podziałów na grupy,
 • realizacji zajęć, które wynikają ze szczególnych przepisów, m. in.: religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć doradztwa zawodowego,
 • zaplanowanych form, rodzajów i liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zaplanowanych form, rodzajów i liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć rewalidacyjnych,
 • prawidłowości wykorzystania godzin do dyspozycji dyrektora,
 • liczbę i rodzaj zajęć dodatkowych przyznanych przez organ prowadzący,
 • wymiaru i przeznaczenia godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
 1. Do arkusza organizacji (proponowany wzór w załącznikach nr 1 lub 1a), należy dołączyć następujące dokumenty:
 • tygodniowe (semestralne) rozkłady zajęć opracowane zgodnie z ramowymi planami nauczania;
 • W przypadku szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum kształcących w zawodach z podaniem nazwy i symbolu dla danego zawodu, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, wymiaru praktyk zawodowych – tylko dla klas pierwszych poszczególnych typów szkół;
 • wykaz kadry pedagogicznej – proponowany wzór w zał. nr 2;
 • wykaz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania proponowany wzór w zał. nr 3;
 • wykaz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – proponowany wzór w zał. nr 4;
 • plan tygodniowego przydziału godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora proponowany wzór w zał. nr 5;
 • tygodniowy przydział dodatkowych godzin przyznanych przez organ prowadzący – proponowany wzór w zał. nr 6;
 1. Opolski Kurator Oświaty wydaje opinię wraz z uzasadnieniem w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do Kuratorium Oświaty w Opolu, nie później niż do dnia 20 maja 2020 roku.
 2. Zmiany w arkuszach organizacji, wprowadzane do 30 września 2020 r. (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez organ prowadzący), dokonywane w formie aneksów, wymagają również opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, wydawanej w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Aneksy powinny zawierać opis zmian dokonanych w odniesieniu do uprzednio zatwierdzonego arkusza (z odpowiednimi załącznikami).
 4. Opolski Kurator Oświaty, w trybie nadzoru pedagogicznego, może dokonać w ciągu roku szkolnego sprawdzenia zgodności organizacji publicznej szkoły/przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

 

Opolski Kurator Oświaty

Michał Siek

 

Podstawa prawna: art. 51 ust. 1. pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z poźn. zm.)

Zał. nr 1 Arkusz SZKOŁA

Zał. nr 1a Arkusz PRZEDSZKOLE

Zał. nr 2 Wykaz kadry pedagogicznej

Zał. nr 3 Wykaz uczniów indywidualne nauczanie

Zał. nr 4 Wykaz uczniów kształcenie specjalne

Zał. nr 5 Przydział godzin do dyspozycji dyrektora

Zał. nr 6 Przydział dodatkowych godzin przyznanych przez jst