19 sierpnia 2019

Informacja dotycząca organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w kl. I

Dyrektorzy szkół branżowych woj. opolskiego
W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 t.j. ) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…)
pkt 15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;”, zwracam się z prośbą o wypełnienie do dnia 30 sierpnia 2019 r. w formie elektronicznej (link oraz hasło przekazane zostanie do szkół w wiadomości e- mail) formularza elektronicznego dotyczącego zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w zawodach w klasach I BS pierwszego stopnia.

Szczegółowy harmonogram organizacyjny dotyczący I klas turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu w zakładce kształcenie zawodowe.