29 grudnia 2020

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY AKREDYTACYJNEJ W 2021 ROKU WNOSZONEJ PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE AKREDYTACJI NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PROWADZONE W FORMIE POZASZKOLNEJ

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z ust. 6.

Zgodnie z art. 118 ust. 6-8 wyżej wymienionej ustawy oraz § 3 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692) podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne  prowadzone w formie pozaszkolnej, z wyjątkiem podmiotu, który całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi opłatę w wysokości 1 067,45 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści pięć groszy) na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Opolu

NBP Oddział Okręgowy w Opolu

62 1010 1401 0017 7522 3100 0000

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/edukacja/oplata-za-akredytacje-formy-pozaszkolnej-w-2021-roku2