22 lipca 2020

Informacja Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania zmian do arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa Opolskiego,

Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,

osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola, placówki

Dyrektorzy publicznych przedszkoli, publicznych szkół i placówek

województwa opolskiego

 

w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa,  jak i pracowników urzędu Opolski Kurator Oświaty w myśl art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w związku z art. 17 ust. 6 pkt 11 opiniować będzie zmiany w arkuszach organizacji szkoły w dalszym ciągu wyłącznie drogą elektroniczną.

Wobec tego należy powyższą dokumentację przesyłać na adres:
kontakt@kuratorium.opole.pl (w temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę organu prowadzącego i nazwę szkoły) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /koopole/skrytka lub koopole/SkrytkaESP


Proszę o nieprzesyłanie wersji papierowej aneksów.


W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, przedszkola lub placówki do dnia 30 września przedmiotowa opinia organu nadzoru pedagogicznego wydawana jest w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od organu prowadzącego.

Kurator oświaty nie opiniuje zmian wprowadzonych do arkusza organizacji po 30 września 2020 roku.

 

Mając na uwadze możliwości techniczne leżące po Państwa stronie oraz obciążenie serwerów Kuratorium Oświaty polecamy wykorzystanie znajdującego się w załączeniu wzoru aneksu przygotowanego w programie Microsoft Word. Wówczas wystarczy zeskanować ostatnią stronę, zawierającą pieczęć szkoły/przedszkola i pieczęć imienną dyrektora.

Aneksy powinny zawierać opis zmian dokonanych w odniesieniu do uprzednio zatwierdzonego arkusza, jasno wskazywać różnicę pomiędzy tym, co było w arkuszu organizacji,  a obecnym stanem organizacji szkoły.

 

Opolski Kurator Oświaty

Michał Siek

– Informacja Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie aneksów arkuszy organizacji szkoły

– Załącznik nr 1 – ANEKS PRZEDSZKOLE

– Załącznik nr 2 – ANEKS SZKOŁA