17 lutego 2021

Informator o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego na rok szkolny 2021/2022.

Uprzejmie informuję, że w marcu 2021 r. ukaże się kolejna edycja Informatora o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego na rok szkolny 2021/2022.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych tabel zamieszczonych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl (dopuszczalne formaty plików xls, xlsx lub ods ) na adres informator@kuratorium.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2021 r.

Jednocześnie nadmieniam, że proponowane zawody, w których planujecie Państwo rozpocząć kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 powinny być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 82 z późniejszymi zmianami) – tabela nr 1.

Szkoły i placówki które zamierzają uruchomić kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych prosimy o wypełnienie tabeli nr 2.
W przypadku planowania naboru do klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia proszę zaznaczyć różne zawody i liczbę planowanych oddziałów.
Dodatkowo w tabeli nr 3 proszę wykazać wszystkie prowadzone przez państwa placówki.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: informator@kuratorium.opole.pl .

W załączeniu:

Tabela dla organów prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne – tabela nr 1
Tabela zawierająca informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych – tabela nr 2
Tabela zawierająca informacje o placówkach – tabela nr 3