4 lutego 2020

Informator o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego.

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Organów Prowadzących
Szkoły Ponadpodstawowe

Uprzejmie informuję, że w marcu 2020 r. ukaże się kolejna edycja Informatora o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego na rok szkolny 2020/2021.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych tabel zamieszczonych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl (dopuszczalne formaty plików xls, xlsx lub ods ) na adres informator@kuratorium.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2020 r.
Jednocześnie nadmieniam, że proponowane zawody, w których planujecie Państwo rozpocząć kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 powinny być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 82) – tabela nr 1.
Szkoły i placówki które zamierzają uruchomić kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych prosimy o wypełnienie tabeli nr 2.
W przypadku planowania naboru do klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia proszę zaznaczyć różne zawody i liczbę planowanych oddziałów.
Dodatkowo w tabeli nr 3 proszę wykazać wszystkie prowadzone przez państwa placówki.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: informator@kuratorium.opole.pl .