17 lutego 2021

Inspektor Ochrony Danych

W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres : iod@kuratorium.opole.pl.
W Kuratorium Oświaty w Opolu do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych wyznaczono Panią Magdalenę Bonich.

Rolą Inspektora Ochrony Danych jest monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwiększanie świadomości pracowników przetwarzających dane osobowe w zakresie prawidłowego przetwarzania tych danych, informowanie administrator, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników administratora, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązujących przepisów.