29 maja 2019

Komunikat dotyczący stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Opolski Kurator Oświaty przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przez szkoły publiczne dla młodzieży lub szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.

Nawiązując do postanowień art. 90h oraz 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. nr 106, poz. 890) uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2019/2020, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2018/2019 (przez szkoły publiczne dla młodzieży lub szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży).

 

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty i w roku szkolnym 2019/2020, na który będzie przyznawane stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły. W szczególności stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem ( co najmniej 4.75), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Kandydata do stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu szkół.

 

Tryb wyłaniania kandydatów.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890). W szczególności należy przestrzegać następujących zasad i terminów:

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawia samorząd uczniowski lub zespoły o których mowa w § 2. ust. 1 ww. rozporządzenia radzie szkoły, jeżeli rada szkoły nie została powołana radzie pedagogicznej ( wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą jeszcze uczniami danej szkoły). Rada szkoły ( lub Rada Pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata w danym typie szkoły po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art.90 h ust.2 ustawy o systemie oświaty. Bardzo istotne jest, by w uzasadnieniu wniosku znalazły się precyzyjne zapisy odnoszące się do kryteriów zawartych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, dyrektorzy szkół odpowiadają za poprawność merytoryczną przekazanych wniosków oraz bardzo wnikliwe sprawdzenie poprawności danych kandydata, dyrektor szkoły przekazuje Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium w terminie do 30 czerwca br. (załącznik nr 1) oraz kartę informacji o szkole (załącznik nr 2) – decyduje data wpływy do Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

W sytuacji niewytypowania kandydata przez szkołę należy podać uzasadnione przez dyrektora szkoły przyczyny braku kandydata (załącznik nr 3). Informacja o niewytypowaniu kandydata dotyczy również szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ,np.: Jeżeli w zespole szkół z jednej szkoły wytypowano kandydata, a z drugiej nie to w takim przypadku należy z jednej szkoły złożyć wniosek (załącznik nr 1), a z drugiej informację o braku kandydata (załącznik nr 3). Do każdej ze szkół należy złożyć kartę informacji o szkole (załącznik nr 2).

 

Uwaga: na wniosku umieszczamy pieczątkę szkoły, a nie zespołu szkół oraz wykreślamy puste miejsca i niepotrzebne określenia przy *.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictw narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890).

2. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90 i ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucje naukowe lub stowarzyszenie naukowe, uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki, uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów, uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Tryb wyłaniania kandydatów.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890).

W szczególności należy przestrzegać następujących zasad i terminów (decyduje data wpływy do Kuratorium Oświaty w Opolu.):

 • rada pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), przedstawia Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (załącznik nr 4),
 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
 • do 30 czerwca br. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

 

Wniosek powinien zawierać wg załącznika 4:

 • imię (imiona) i nazwisko kandydata,
 • pełną nazwę szkoły ( nie zespołu ) jej adres i telefon,
 • informację o kandydacie: „promowany do klasy ………” lub „ukończył szkołę ……”(niepotrzebne skreślić we wniosku),
 • średnią ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji za rok szkolny 2018/2019,
 • osiągnięcia kandydata precyzyjnie odnoszące się do kryteriów wymienionych w art.90 ust.1 w cytowanej na wstępie ustawie o systemie oświaty,
 • załączniki: kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2018/2019 wymienione w pkt 3 załącznika nr 4 potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • załącznik nr 4 bez podpisu dyrektora i wpisanej daty szkoła przekazuje do Kuratorium Oświaty.

 

Wnioski o stypendium należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Opolu nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca br. (decyduje data wpływy do Kuratorium Oświaty w Opolu).

 

Opolski Kurator Oświaty przedstawi wnioski Ministrowi Edukacji Narodowej dołączając własną opinię.

 

Uzasadnienie wniosku z konkretnymi informacjami o innych wymiernych osiągnięciach kandydata – np. zakwalifikowanie do udziału w olimpiadzie międzynarodowej, publikacja, indywidualny tok studiów, zwycięstwo w innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach (zawodach) prosimy o przesłanie na adres: mpawlicka@kuratorium.opole.pl .

 

Bardzo istotne jest, by zapisy w uzasadnieniu precyzyjnie odnosiły się do kryteriów wymienionych w art. 90 i ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zmianami),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictw narodowego (Dz.U. Nr 106 poz. 890).

 

Informacji i wyjaśnień udzielają:

p. Monika Pawlicka – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji, tel.: (77) 45 24 566

p. Joanna Wnuk – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji, tel.: (77) 45 24 578

 

Załącznik 1 : Wniosek o przyznanie stypendium PRM – instrukcja

Załącznik 1 : Wniosek o przyznanie stypendium PRM – do wydruku

Załącznik 2 : Karta informacji o szkole – instrukcja

Załącznik 2 : Karta informacji o szkole – do wydruku

Załącznik 3 : Informacja o niewytypowaniu kandydata – instrukcja

Załącznik 3 : Informacja o niewytypowaniu kandydata – do wydruku

Załącznik 4 : Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – instrukcja

Załącznik 4 : Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – do wydruku