24 lipca 2018

Komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 roku zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Opolski Kurator Oświaty, jako organ nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa opolskiego, w porozumieniu z organami prowadzącymi te szkoły/placówki zobowiązany jest ustalić Regulaminy określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli.

W związku z powyższym Opolski Kurator Oświaty informuje, że opublikował na stronie internetowej www.kuratorium.opole.pl i przesłał do organów prowadzących szkoły/ placówki doskonalenia nauczycieli projekty Regulaminów w celu uzgodnienia.
Jednocześnie informuję że zgodnie z art. 6a ust. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) – jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty,
nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, o którym mowa w art. 6a ust. 16 i 17 tejże ustawy, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty.

Uwagi dotyczące projektów Regulaminów proszę o przesłanie na adres rpapuga@kuratorium.opole.pl

1. Projekt regulaminu określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół
2. Projekt regulaminu określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli